I november månads blogginlägg skrev vi om Brottsförebyggande rådets delrapport “Utsatthet för brott”. Enligt rapporten hade utsattheten ökat. Hur har det påverkat oss och vad ger det för konsekvenser?

I januari släppte BRÅ Nationella Trygghetsundersökningen (NTU), i den hittar vi alla svar!

ORO OCH OTRYGGHET

I NTU är delen “Oro och otrygghet” indelat i flera kategorier. Till exempel behandlar en del frågan om otrygghet ute på kvällarna medan en annan del behandlar oro för att bli utsatt för brott. Under den sistnämnda finner vi både brott som misshandel men också brott som rör stöld och liknande.

ORO FÖR BROTT

Oron vad gäller att både bli personligen utsatt för brott och för att en närstående ska bli utsatt har ökat. Förra året svarade 11% att de oroade sig för överfallsbrott. I år har det stigit med fyra procentenheter till 15%. Oron för att närstående ska utsättas har ökat till 29%, medan mellan år 2012 och 2015 låg siffrorna på 23-25%.

Ungefär samma ökning ser vi i avsnittet som rör otrygghet. På frågan vad gäller otrygghet vid utevistelse i det egna bostadsområdet under kvällstid finner vi att 19% känner sig mer eller mindre otrygga. Det är en ökning med 4% då resultaten mellan år 2012 och 2015 legat på 15%.

SKILLNAD MELLAN MÄN OCH KVINNOR

Resultaten skiljer sig mellan kvinnor och män. I alla frågor uppger de tillfrågade kvinnorna större oro och otrygghet jämfört med männen. Den största skillnaden hittar vi i frågan om otrygghet där 31% av kvinnorna känner sig otrygga  medan siffran för män ligger på 8%. Det skiljer även i frågan om oro för överfall och misshandel där 22% av kvinnorna uppgett att de känner oro, i männens fall är det 8%.

VARFÖR ÄR DET SÅHÄR?

Som vi skrev om i november ökade utsattheten för brott år 2015. Den ökade utsattheten kan ha göra med att vi känner oss mer otrygga än tidigare.  “Brott mot enskild person” som BRÅ kategoriserar det innefattar brott som rör  misshandel, hot, sexualbrott, trakasserier, bedrägerier och personrån.

Mellan 2007 och 2012 uppgav 11-12% att de blivit utsatta för något sorts brott. Siffran ökade  till 12,7% år 2013 för att sedan sjunka till 11% igen 2014. Men under 2015 steg den till 13,3%. Det innebär att ungefär en miljon människor blev utsatta.

KONSEKVENSER

Känslor av oro och otrygghet kan självklart få konsekvenser. Lite mer än en tredjedel, 34%, berättar att de valt en annan väg till följd av oro för brott. 23% anser att deras livskvalité blivit försämrad till följd av otrygghet.

Årets undersökning av konsekvenser till följd av oro och otrygghet mäter de högsta siffrorna någonsin sedan starten av undersökningen 2006. Enligt BRÅ är det för tidigt att säga om det beror på en ny trend eller om det endast rör sig om en tillfällig variation. Svaren får vi i framtiden.